Home  Sitemap  Mail
Img

Obecné zásady pro K-KONTROL® systém

Obecné zásady pro systém K-KONTROL®

Skladovat panely K-KONTROL je třeba na takovém místě, kde nebudou překážet okolnímu provozu, jenž může způsobit jejich poškození. Zároveň je nutné uložit panely na pevný, suchý, vodorovný a plně podepřený podklad. Naskládané panely do stohu je dále nutno ochránit proti nepřízni počasí přikrytím nepromokavou plachtou apod. I když jádro panelu systému K-KONTROL obsahuje retarder hoření [tj. dle normy DIN 4102 je EPS zařazen do třídy stavebních hmot B1 ("těžce hořlavé") a současně vyhovuje ČSN 64 5464; a podle ‚CSN 73 0862 je zařazení do třídy stavebních hmot "těžce hořlavé"], nedoporučuje se skladovat panely v blízkosti ohně nebo v dosahu možného jiskření.

Manipulovat s panely K-KONTROL je možné ručně, nebo u velkých dílců pomocí mechanizace. Stavební vysokozdvižný vůz nebo autojeřáb je pro většinu případů dostatečnou mechanizací.

Instalace panelu K-KONTROL se provádí vždy na ideálně rovnou plochu základu. Z praktických důvodů je doporučeno použít laserové vytyčovací instrumentace pro vytyčení roviny uložení panelu. Tím se docílí, že kompletně složený objekt z K-KONTROL systému bude v pravých úhlech, kolmých a vodorovných rovinách. Při instalaci tohoto systému je třeba, z bezpečnosti práce na stavbě, panel K-KONTROL vždy náležitě ukotvit a zavětrovat.

Po ukončení instalace střešních panelů je nutno venkovní plášť panelu okamžitě opatřit ochrannou proti povětrnostním vlivům a v co nejkratší době dokončit střešní krytinu. Venkovní obvodový plast ze stěnových panelů K-KONTROL je doporučeno opatřit asfaltovou lepenkovou plstí, a nebo jiným prodyšným, avšak povětrnosti odolným obalem jako je např. materiál Tyvek. Stěny K-KONTROL by však neměly být obnaženy více než 3 týdny. Jestliže se během této doby očekává střídavé počasí, je nutno oplastit panely co nejdříve.

Pro připevňování panelu K-KONTROL se používá hřebíků nebo spon současně s lepidlem K-KONTROL. Hřebíky a spony se mohou rovněž nahradit šrouby o stejné pevnosti a při instalaci v ekvivalentních vzdálenostech. Při použití upevňovacích šroubů K-KONTROL (viz CP-149), hlavní zásadou je, že minimální hloubka vniku šroubu K-KONTROL do podpory je 2,5cm.

Desky OSB a pera (různého typu, viz detaily) tvoří spoje panelu konstrukčního systému K-KONTROL . Upevnění těchto spojů je pomocí upevňovadel, tj. hřebíků, spon, šroubů a lepidla K-KONTROL . Není dovoleno spojovat a instalovat EPS pomocí dehtu, asfaltu nebo vysoce ředěnými lepidly a tmely. Lepidlo K-KONTROL , které je bezpečné pro EPS, se nanáší vždy kontinuálně ve spojích "dřevo na dřevo". Tloušťka lepicí housenky je 6,50 x 3,00 [mm].
Těsnící tmel K-KONTROL se používá pro utěsnění spojů tam, kde alespoň jedna ze stran spoje je EPS. Při správně naneseném těsnícím tmelu K-KONTROL , se zvýší celková těsnost dané konstrukce.
Doporučená tloušťka housenky těsnícího tmelu, kontinuálně nanesené, je 9,5 x 9,5 [mm]. Při použití jiných lepidel a tmelu než doporučených, je třeba konzultovat výrobce K-KONTROL systému.

Tepelná a požární clona se provede při obložení všech vnitřních plastů panelu K-KONTROL žáruvzdornou sádrokartonovou deskou o minimální tloušťce 12,5 mm, přičemž tyto desky musí být náležitě uchycené a vyspárované dle návodu výrobce. Současně nová konstrukce ze systému K-KONTROL musí vyhovovat náležitě ČSN o požární bezpečnosti staveb, jenž určí požadovaný stupeň požární bezpečnosti, tj. 15, 30, 45, 60, 90, 120 nebo 180 minut pro daný plánovaný objekt.

Parotěsná zábrana se provede vždy na vnitřním plášti stěnových a střešních/stropních panelech systému K-KONTROL . Pro parotěsnou zábranu se doporučuje použít polyethylenovou folii min. tloušťky 0,15 mm. Tato parotěsná zábrana však nemusí být provedena v případě použití spoje panelu pomocí péra z OSB (viz CP-101).

Mechanická ventilace, je výrobcem K-KONTROL systému, obzvláště doporučena. Konstrukční systém K-KONTROL , a pak zvláště obvodové stěny a střešní/stropní panely K-KONTROL , prokazatelně snižují průnik (infiltraci) a únik (exfiltraci) vzduchu. Nízká propustnost vzduch panely systému K-KONTROL má za následek nízký koeficient prostupu tepla konstrukci k [W/(m2 . K)] a vysokou hodnotu tepelného odporu konstrukce R [(m2 . K)/W]. Tím se konstrukční systém K-KONTROL stává jedním z energeticky nejefektivnějším stavebním systémem u nás i globálně. Z popsaných důvodů je proto doporučeno instalovat ventilační jednotky pro rekuperaci vzduchu.

Obecné zásady souhrnně v bodech:

 1. Opatrně manipulovat s panely K-KONTROL.
 2. Nikdy nepouštět panely na rohy.
 3. Nezvedat panely jen za vrchní plášť.
 4. Panely skladovat vodorovně na sobě a na pevné a vodorovné podpory. Zároveň ochránit před nepřízní počasí.
 5. Panely je nutno při instalaci vždy bezpečně rozepřít.
 6. Všechny základy, základové stěny a desky, případně podlahy, základové věnce, pozednice a vrcholová vaznice, apod. musí být ve vodorovných rovinách, a pokud je to praktické, vykazovat pravé úhly.
 7. Všechny plochy, na které se budou instalovat panely K-KONTROL, je nutno očistit od sutě, prachu, sněhu a podobných překážek.
 8. Panely K-KONTROL se nikdy neinstalují přímo na holý beton, cihly apod.
 9. Pro osazení stěnového panelu K-KONTROL je nutno odsadit dřevěný základový trámek od venkovní hrany dřevěného, betonového apod. věnce, o tloušťku desky OSB. Tím se docílí plného přenesení zatížení do pláště panelu K-KONTROL.
 10. Mezi nižším podlažím a ostatními podlažími, jenž jsou usměrněné s vertikálními prostupy pro elektrické rozvody (viz CP-137), je nutno provést otvory O 38mm.
 11. Těsnící tmel i lepidlo K-KONTROL je nutno skladovat v teplém prostředí pro docílení co nejkvalitnějších výsledků při používání těchto složek za chladného počasí.
 12. Lepidlo K-KONTROL je nutno vždy nanést na hranu řeziva, které bude vsunuto do panelu K-KONTROL.
 13. Lepidlo K-KONTROL se používá jen v případě spojení ploch "dřevo na dřevo".
 14. Těsnící tmel K-KONTROL se používá v případech spojení ploch "dřevo/dřevo", "dřevo/EPS" a "EPS/EPS".
 15. Neinstalovat domovní rozvody v panelech K-KONTROL bez předběžné konzultace s výrobcem panelu K-KONTROL.
 16. Plánované výřezy otvoru provést až na stavbě, aby se předešlo nepřesnostem instalace předřezáním otvoru mimo staveniště.
 17. Neřezat pláště panelu pro postupy elektrického rozvodu.
 18. Neinstalovat zapuštěná světla do stropních/střešních panelů.

K-KONTROL® system je ochráněn a registrován Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze.

©2009 WebActive s.r.o.